dilluns, 26 de novembre del 2018

Cites de Cims borrascosos


“I have not broken your heart—you have broken it; and in breaking it, you have broken mine.”
"No he trencat el teu cor, l'has trencat tu; i en trencar-lo, has trencat el meu".

“My love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it, I’m well aware, as winter changes the trees. My love for Heathcliff resembles the eternal rocks beneath: a source of little
visible delight, but necessary.”
"El meu amor per a Linton és com el fullatge al bosc: el temps el canviarà Ho sé, com que l'hivern canvia els arbres. El meu amor per Heathcliff s'assembla a les eternes roques de sota:  una font visible de petits plaers, però necessària."


“Honest people don’t hide their deeds.”
"La gent honesta no oculta els seus actes".

“Treachery and violence are spears pointed at both ends; they wound those who resort to them worse than their enemies.”
"La traïció i la violència són llances apuntades en ambdós extrems; fereixen més a tots aquells que les fan servir  que al seus enemics."

“She was a wild, wicked slip of a girl. She burned too bright for this world.”
Era una nena petita, salvatge i malvada. Va cremar amb massa llum per a aquest món.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per causa dels recents atacs de missatges publicitaris, els comentaris necessiten verificació.